Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
       
Name Day for -
Efelpistos,
Efelpisti
Thespesios,
Thespesis
ThespIerax,
Ierakas,
Yerakas,
Gerakasesia
Ioustinos
Justin
Pyrros, Pyros

Name Day for - Marinos
Nikiforos, Nick, Nikiforia, Nikifora, Niki

Name Day for - Ierax, Ieria,Ypatia, Ypate, Ypatoula, Patoula

4
5
6
7
8
9
10
Name Day for - Ilarion,
Ilarionas, Ilaria,
Ilariada, Lariada
Name Day for - Zenais, Zinais,Sevastiani, Sevastina, Sevasti, Sevi, Sevoula, Sevastoula

Name Day for - Kalliopi, Kalliope, Kalliopia, Popi, Calliope, Kalli, Kelly, Naukratis, Naukratios, Nafkratis, Nafkrates

11
12
13
14
15
16
17
Name Day for - Onoufrios, Onoufris,Onoufria
Name Day for - Trifylios
Name Day for - Elissaios, Elisseos ,Elisso, Eliso ,LisaNifon, Nefon, Nephon
Name Day for -Augoustinos, Augoustos
Augousta, Augoustia,
Augoustina, Ieronumos,
Yeronimos,Ieronymi
Ortisios, Ortisis
Ortansia, Ortisia

Name Day for - Ismael, Ismail, Ismailis, Ismailos

18
19
20
21
22
23
24

Name Day for - Erasmos
Erasmus,Leontios
Leontia, Leotina

Name Day for - Zosimos, Zosis, Zisimos, Zisis,Paisios, Paisis,Paisia

Name Day for - Afrodisios

Name Day for - Efsevios, Eusevios, Eusebios, Efsevis,
Efsevoula, Sevoula
Zinas, Zenas, Zenos
Zina, Zena, Zenia

Name Day for - Ari, Aristoleas
Loulou, Loula

25
26
27
28
29
30

Name Day for - Eros, Erotas
Fevronia, Febronia, Fevro, Fevra

Name Day for - Pieris, Pieros, Pierios
Pierre,Pieria, Piera

Kioni Cinema
Earthquake
1953 earthquake of Kefalonia
Kioni School 9.30pm
Free. All Welcome

Name Day for - Germanos, Yermanos
Name Day for - Pavlos, Paulos, Paul, Pavlina, Paulina, Apostolos, Apostolis, Tolis
Apostolia, Lia, Apostolina, Polina, Meliton, Melitonas, Melitos, Melitis
 

 

Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec
www.ithacagreece.com ... www.forsaleingreece.com ... www.greekislandrental.com